nestůj a pojď...        

       Co jsme zač | Program | Místa konání  | Instruktoři | Materiály | Foto-galerie  | Kontakt                                               >>> Nejste skauti?
________________________________________________________________________________________________________________________________________


  

 

 

JAK TO NA GUBBIU CHODÍ ? 
V roce 2009 jsme připravili nový programový koncept - budeme se soustředit na tři oblasti, které jsou důležité pro zdařilou práci v oddíle i úspěšné fungování ve společnosti:

ODDÍL

   Zatímco v předchozích letech jsme dávali naprostou svobodu účastníkům při výběru odborných témat, pro letošní kurz jsme vsadili na jedno téma - plán celoroční činnosti. Účastníci  odjedou z kurzu s konkrétními výstupy využitelnými v pravidelné činnosti s dětmi (přípravy schůzek, výprav...), ale i promyšleným přístupem k problémům, které se při takové činnosti objevují.
   Naším cílem je účastníkům předat tolik, aby byli schopni samostatně a efektivně připravovat kvalitnější program v oddílech. Chceme je upozornit na hlavní problémy při plánování celoročního programu, poskytnout prostor pro vytvoření konkrétních materiálů použitelných během roku, názorně ukázat plánování celoroční činnosti oddílů.
   Na Gubbiu prožijeme s naším virtuálním oddílem zrychlený skautský rok - co programový blok, to jeden měsíc ve skutečnosti. Budeme se setkávat s problémy, které postupně každý oddíl řeší - plánování, nábor, průběh schůzek, personální záležitosti atd.

ŽIVOT
   V programových blocích věnovaných této oblasti budeme řešit filozofické otázky aktuální pro mladé lidí - budou se týkat poznání vlastní identity, vztahů, světa kolem nás, krásy, dobra, roveringu... života! 
   Jako prostředek k práci budeme užívat metod "Filozofie pro děti" - pedagogického programu, který vznikl v 70. letech 20. století v USA a v posledních letech se rozvíjí také v ČR. Jeho cílem je rozvoj nejen kritického (logického) myšlení, ale i tvořivosti. Snahou je probudit v lidech zájem přijít na něco nového, a to společně s dalšími "hledajícími". Práce je založena na čtení motivačního textu, na jehož základě jsou účastníky zformulovány otázky. Ty jsou pak řešeny v následné diskusi. >>> více o FPD: http://www.P4C.cz

HRA
   Hra - mocný prostředek výchovy - neměla by chybět na žádné akci. Na Gubbiu máte možnost prožít si na vlastní kůži to, co léta už jen připravujete - táborovou hru. Ta bude pečlivě připravena tak, aby byla přirozeným pojítkem mezi všemi ostatními programy. Ostatní hry budou tak trochu "připravovat půdu" pro výše popsanou filozofickou část programu.
 
Hra nám poslouží jako motivační prvek k další práci, lze ji chápat také jako ukázku roverského programu. V neposlední řadě jsou jednotlivé hry významnými nástroji pro práci se skupinovou dynamikou.
  Nestůj a pojď se nechat inspirovat a motivovat hrou spolu s námi!

 

 V průběhu jarního setkání se frekventanti mají možnost zařadit do pracovní skupiny, která bude řešit vybranou  problematiku spolu s instruktory již v době mezi jarním setkáním a letním kurzem. Umožňujeme tak našim účastníkům  prohloubit znalost konkrétní oblasti a zároveň tak pozvednout úroveň průběhu jednotlivých programových bloků v letní části kurzu (účastníci mohou připravovat/vést některý z bloků).
 Letní část kurzu stráví frekventanti v přitažlivém prostředí, které podněcuje k práci, ale zároveň láká i k výletům spojeným s návštěvou zajímavých míst v okolí. Kromě výše popsaných profilových bloků  samozřejmě v programu kurzu nechybí duchovní část,  rukodělné činnosti ani odpočinkové aktivity.  

 

 
 
P R O    L E P Š Í   P Ř E D S T A V U : 

Jarní setkání: 
 počet dní: 3
 cíl: seznámit se, představit  kurz a jeho zvyklostí, roverské vyžití,  zahájit rozbor vlčácké a světluškovské problematiky

Letní běh: 
 
počet dní: 9
 cíl: vytvořit přátelskou atmosféru mezi frekventanty samými i mezi nimi a instruktory, hledat odpovědí na otázky každodenního života, hrát si a získávat nové zážitky,
učit se tvořit a vytvořit celoroční plán skautské činnosti

Zážitkový program pro rovery a rangers a vlčácká  i světluškovská metodika, ale i praxe se navzájem doplňují. Každý frekventant bude kurz opouštět nejen s množstvím nových informací a odpovědí, ale především také se spoustou otázek (ať už z vlčácké či světluškovské praxe i teorie, tak i z běžného života). Každý absolvent Gubbia bude po zakončení kurzu zajisté cítit značnou únavu, přesto se domů vrátí odpočatý a s množstvím zážitků.

poznání
- v e d e n í -
- r o v e r i n g u -
- z á ž i t k u -

  
  Chtěli byste vědět o Gubbiu víc?
  Neváhejte a  zeptejte
se nás!

  Aktualizace: 
  7. prosince 2008

gubbio@seznam.cz